Algemene voorwaarden

 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Happy koters word geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Happy koters;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Hierna te noemen: Happy koters

5. Dag: kalenderdag;

6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Happy koters in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

 

2. Identiteit van Happykoters.nl

Naam: Happy koters

Vestigingsadres: Damsterdiep 38

Postcode en plaats: 9711 SM Groningen 

Telefoonnummer: 06 28939891 (alleen tijdens kantoortijden bereikbaar tussen 9.00u en 17.00u)

E-mailadres: info@happykoters.nl 

KVK: 66028310

 

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Happy koters en de consument.

 

4. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Happy koters gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Inherent aan tweedehands producten is dat deze gebruikssporen vertonen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Happy koters niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Tijdens de Sale is het maximale aantal kledingstukken wat de consument mag kopen 15 stuks.

 

6. Herroepingsrecht

1. Ruilen of retouren kan binnen 7 dagen op vertoon van de kassabon en bevestigd prijskaartje. Je ontvangt dan een tegoedbon. Let op: Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 

7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. De aangehechte labels mogen niet van het product worden verwijderd om het voor herroeping in aanmerking te laten komen. De consument zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Happy koters hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door contact op te nemen.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Happy koters. De consument heeft de terugbrengtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terug brengt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument brengt het product terug met alle geleverde toebehoren, bon en met aangehechte labels, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugbrengen van het product. Happy koters vergoedt deze kosten achteraf in de vorm van een shoptegoed. 

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

9. Verplichtingen van Happy koters  bij herroeping

1. Als Happy koters de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Happy koters vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. 

 

10. De prijs

1. De prijzen die aan de producten van Happy koters worden toegekend worden bepaald op basis van de kwaliteit en de gangbaarheid daarvan en kunnen indien wenselijk worden aangepast.

2. Tijdens de Sale, is de volledige omzet voor Happy Koters. 

3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

11. Nakoming

1. Happy koters staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

12. Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct na het kopen te worden voldaan via pin.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Happy koters te melden.

 

13. Klachtenregeling

1. Onverhoopte klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Happy koters per email via info@happykoters.nl of via het contactformulier.

2. Bij Happy koters ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Happy koters binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. De consument dient Happy koters in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

14. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Happy koters en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.